Marketing activities

Training for University student : Emulsifier & Trendy Active Ingredients

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563
บริษัท พี.ซี. อินเตอร์เทรด จำกัด ได้ไปอบรมให้ความรู้กับน้องๆนักศึกษา ปี 3 สาขาวิทยาศาสตรา์เครื่องสำอาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
เรื่อง Cosmetics Trends, Basic Emulsion, Emilsifier และ Active Ingredients พร้อมทั้งให้น้องๆ ร่วมกันช่วยกันลงไอเดียออกแบบ ลงมือทำทำผลิตภัณฑ์มาโชว์กัน