Marketing activities

In-Cosmetics Asia 2019

 

งานนทิ รรศการและการประชมุ ชั น้ น�ำ
ในเอเชยี ส�ำ หรบั สว่ นผสมของผลติ ภณั ฑก์ ารดแู ลสว่ นบคุ คล

งานนิทรรศการและการประขุมชั้นนำในเอเชียสำหรับส่วนผสมของผลิตภัณฑ์การดูแลส่วนบุคคล

ค้นหาส่วนผสมใหม่ๆ ที่ราคาต้นทุนต่ำ ได้เปรียบทางการแข่งขัน และส่งตรงเวลา พบกับสูตรผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีต่างๆ จากผู้ส่งมอบระหว่างประเทศกว่า 500 ราย